Team


Team Olechowski

 Team Olechowski

Ass.Prof. Dr. Gabriele Schneider

Univ.-Lektor DDr. Christoph Schmetterer

Univ.-Ass. Dr. Carmen Kleinszig

Univ.-Ass. Dr. Stefan Wedrac

Univ.-Ass. Dr. Kamila Staudigl-Ciechowicz LL.M.

Mag. Dr. phil Richard Lein

Projektmitarbeiter

Stud. Ass. Katrin Karl

Stud. Ass. Lea Martinek

Stud.Ass. Mag. iur. Valerie Reiter-Zatloukal

Elke Maria Pani

Organisationsassistentin