Team Olechowski

 Team

Ass.Prof. Mag. Dr. Gabriele Schneider

Univ.-Lektor DDr. Christoph Schmetterer

Univ.-Ass. Mag. Carmen Kleinszig

Univ.-Ass. Dr. Stefan Wedrac

Univ.-Ass. Dr. Kamila Staudigl-Ciechowicz LL.M.

(dzt. karenziert)

Stud.Ass. Martin Krall

Stud.Ass. Mia Krieghofer

Stud.Ass. Lea Martinek

Elke Maria Pani

Teamsekretariat